Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Projekty zrealizowane

Zestawienie grantów NCN i NPRH


Opisy zrealizowanych projektów


Grant w ramach Narodowego Centrum Nauki – Konkurs Opus pt.

Kierownik prjektu: Ks. dr hab. Piotr Kroczek

Opis projektu badawczego o numerze UMO-2014/13/B/HS5/01482 finansowanego przez Narodowego Centrum Nauki zatytułowanego: Klauzule generalne w prawie kościołów i związków wyznaniowych posiadających uregulowany poprzez ustawy stosunek z Rzeczpospolitą Polską

 

Celem niniejszego projektu było poznanie i prezentacja wyrażeń określanych przez naukę prawa terminem „klauzule generalne” zawartych w fundamentalnych aktach normatywnych Kościołów i innych związków wyznaniowych, których stosunki z Rzecząpospolitą Polską są określone przez indywidualne ustawy. Obecnie jest 15 takich związków wyznaniowych. Wyrażenia, które badano są nieostre. Ich znaczenie ustala się przez odwołanie do systemów wartości charakterystycznych dla danego związku religijnego.

Prawo religijne, czyli prawo wewnętrzne związków wyznaniowych różni się od prawa polskiego. Ta inność wynika z pochodzenia prawa religijnego czy zasadniczego celu tego prawa. W konsekwencji, prawodawca religijny odwołuje się do innego systemu wartości niż ustawodawca polski.

W trakcie badań skontaktowano się z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi w celu uzyskania danych dotyczących ich endogenicznego prawa oraz źródeł doktrynalnych będących źródłem wartości. Przeprowadzono kwerendy w specjalistycznych bibliotekach w kraju i za granicą.

Główną metodą użytą w tym projekcie była metoda analizy tekstów normatywnych, czyli endogenicznych ustaw Kościołów i innych związków wyznaniowych.

Projekt kompleksowo naświetlił zagadnienie prawa endogenicznego związków wyznaniowych, a szczególnie problem klauzul generalnych. Konkretnym wynikiem prac badawczych było sformułowanie jasnych wniosków i wskazówek dla organów władzy publicznej, dotyczących tego, w jaki sposób prawnicy zajmujący się na co dzień prawem polskim powinni obchodzić się z prawem Kościołów i innych związków wyznaniowych w procesie dokonywania wykładni i aplikacji prawa, które przecież jest dla nich prawem obcym.

Wyniki przeprowadzonego projektu mogą także posłużyć jako źródło wiedzy dotyczącej kościołów i innych związków wyznaniowych działających w Polsce, ich statusu prawnego oraz form realizacji prawa do wolności religijnej.

Wyniki badań przeprowadzonych w ramach opisywanego projektu były szeroko przedstawiane na konferencjach naukowych oraz zostały opublikowane w monografii autorstwa Piotra Kroczka zatytułowanej Prawo wewnętrzne związków wyznaniowych w perspektywie organów władzy publicznej. Klauzule generalne wydanej w Krakowie w 2017 r., a także w artykułach naukowych.

 

The description of the research project number UMO-2014/13/B/HS5/01482
financed by National Science Centre titled: The general clauses in the law of the Churches and other religious organizations whose relations
with the Republic of Poland are determined by the laws

 

The aim of the project was to examine and present the expressions known in the jurisprudence as “general clauses” and contained in the fundamental internal laws of the Churches and other religious organizations whose relations with the Republic of Poland are determined by individual statutes. Currently, there are 15 such religious organizations. The expressions that were under investigation are unclear. Their meaning is determined by the reference to the systems of values characteristic of the individual religious organization.

Religious law, that is, law of religious organizations differs from the Polish law. The distinctness emerges from the origin of religious law and the main aim of the law. As a consequence, a religious legislator refers to a different system of values than the Polish legislator.

The research involved contact with the Churches and other religious organizations in order to obtain data regarding their endogenic law and doctrinal sources as well as their concomitant values. Also, preliminary surveys of the specialized library holdings were carried out.

The main method used in the project was the analysis of the legal texts, that is, endogenic Church and other religious organizations laws.

In a comprehensive way, the project illuminated the problem of endogenic law of religious organizations, and especially the problem of general clauses. The considerable outcome of the work was the formulation of clear conclusions and clues for the organs of public authority who treat the law of the Churches and other religious organizations in the challenging process of interpretation and application of the law which is, truly speaking, foreign to them.

The outcome of the project can also serve as a source of information about the Churches and other religious organizations that operate in Poland, their legal statutes, and forms of realization of the right to religious freedom.

The results of the research project in question were presented during scientific conferences and were published in a monograph written by Piotr Kroczek, titled Prawo wewnętrzne związków wyznaniowych w perspektywie organów władzy publicznej. Klauzule generalne (Internal Law of Religious Organizations in the Perspective of Organs of Public Authorities: General Clauses), published in Kraków in 2017, as well as in many other scientific articles.


Grant w ramach Narodowego Centrum Nauki – Konkurs Preludium pt.

Ekumeniczne aspekty liturgii w posoborowych wspólnotach życia ewangelicznego (ang.  Ecumenical aspects of liturgy in postconciliar communities of evangelical life)

Kierownik prjektu:  dr Elżbieta Wrzała

Opiekun naukowy: s. dr hab. Adelajda Sielepin (Wydział Teologiczny)

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2013/09/N/HS/00460

 

Celem projektu było zbadanie relacji ekumenizm – liturgia w nowych wspólnotach życia ewangelicznego powstałych w Europie Zachodniej w ostatnich pięćdziesięciu latach. Do analizy wybrano sześć wspólnot, które w swoim charyzmacie i apostolstwie otwierają się na postawę, która została nazwana „ekumenicznością”. Są nimi: Ekumeniczna Wspólnota z Taizé, Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie, Ekumeniczna Wspólnota z Bose, Wspólnota Błogosławieństw, Wspólnota Chemin Neuf oraz rzymskie Centro Ezio Aletti.

Rezultaty badań dotyczących specyficznych cech liturgii wyżej wymienionych wspólnot w kontekście ekumenicznym są następujące:

1. Wspólnym źródłem dla wszystkich wspólnot jest nauczanie Soboru Watykańskiego II i jego wizja liturgii, ekumenizmu i Kościoła. Jednak celebracje wspólnot bardzo często odwołują się także do innych źródeł liturgii, teologii, duchowości i mistyki, którymi są: tradycja żydowska, doświadczenie chrześcijaństwa wschodniego oraz odwołanie się do praktyk Kościoła niepodzielonego. To zaś prowadzi do konkretnego zaangażowania się w wysiłki zmierzające do jedności wszystkich uczniów Chrystusa.

2. Wszystkie wspólnoty cechuje „postawa ekumeniczności”, polegająca na otwarciu się na każdego człowieka i na konkretnych wysiłkach zmierzających do poszukiwań dróg jedności. Wielopowołaniowość, otwarcie na tzw. nowy monastycyzm czy czerpanie z doświadczeń ruchu charyzmatycznego to konkretne wymiary postawy ekumeniczności poszczególnych wspólnot.

3. Liturgia jest jednym z najważniejszych miejsc ewangelizacji i apostolatu wspólnot. Bardzo dużą wagę przywiązują one do piękna celebracji i podkreślają te jej aspekty, które mogą przyciągnąć, zainteresować i zainspirować współczesnego człowieka. Stąd tak wielki nacisk na prawdziwość znaków, dopracowane śpiewy i muzykę, odpowiednio dobrane światło, ruch i procesje, przemyślany program ikonograficzny kościołów i kaplic oraz charakterystyczna organizacja przestrzeni liturgicznej.

4. Projekt badawczy „Ekumeniczne aspekty liturgii w posoborowych wspólnotach życia ewangelicznego” pozwolił na ukazanie liturgii jako naturalnej przestrzeni do życia w jedności oraz ekumenizmu jako autentycznego znaku czasu dla współczesne Kościoła.